Konferens

Elevhälsa i utveckling - Konferens

Livesänd webbkonferens för hela elevhälsoteamet

Elevhälsa i utveckling

Livesänd webbkonferens för hela elevhälsoteamet

I år blir årets kompetensutvecklingsdag för elevhälsoteamet digital. Elevhälsa i utveckling genomförs som en livesänd webbkonferens.

Den här gången fokuserar den årliga konferensen på hur vi praktiskt bygger upp en samlad elevhälsa som arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Ett arbete där alla i elevhälsoteamet har en viktig roll. 

Konferensen Elevhälsa i utveckling lyfter hur vi praktisk kan arbeta förebyggande genom att främja, skydda och stärka den psykiska hälsan för att elever ska bibehålla välmående och lärande. Du får lyssna till erfarna psykologer, kuratorer, specialpedagoger och läkare – alla med djup kunskap inom barn och ungdomars hälsa från skolans värld. 

Du får ta del av aktuell forskning, handfasta strategier och verksamma metoder för att utveckla elevhälsoarbetet på din skola.

Du lär dig mer om:

 • vad som utmärker ett framgångsrikt elevhälsoteam och hur ni kan nå dit
 • hur elevhälsan kan skapa ett systematiskt arbetssätt för en tillgänglig skola och en inkluderande lärmiljö
 • hur du kan stötta särskilt begåvade elever
 • utsatta elever med npf-diagnoser och vilket stöd de bäst behöver.

Dessutom fördjupar vi oss i hur vi skapar en hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa där du får praktiska verktyg och nya insikter i elevhälsoarbetet.

Välkommen!


Deltagarröster från konferensen 2019

»Fem av fem!«
»Superfint arrangerat, många intressanta föreläsningar och kunniga föreläsare!«
»Omväxlande och intressant program.«
»Bra kombination av teori, kunskap och praktiska tips.«


FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet på konferensen Elevhälsa i utveckling

Datum: 26–27 november 2020

Runt märke: livesänd webbkonferensPlats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta.

Pris: 3490 kr per person exkl. moms. Är ni många som vill delta? Kontakta Barbro för grupprabatt eller om du har frågor:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Program på konferensen Elevhälsa i utveckling 2020

Torsdag 26 november 

 • 09:30 Välkommen!

  Konferensens moderator Anna Sterlinger Ahlring inleder, grundskollärare, föreläsare och känd från Anna och Philips Lärarpodcast.

  Anna Sterlinger Ahlring
  Anna Sterlinger Ahlring är grundskollärare och van föreläsare. Driver tillsammans med Philip Hjalmarsson podden Anna och Philips Lärarpodcast som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor. Hon sitter även med i styrelsen för Lärargalan och är en av författarna till boken Att äga klassrummet.
 • 09:40 Vad utmärker ett framgångsrikt elevhälsoteam?

  En färsk studie har undersökt vilka förutsättningar som är viktiga för att utveckla en samlad elevhälsa som kan arbeta förebyggande och främjande. 

  Föreläsningen fokuserar på hur de olika professionerna var för sig och tillsammans kan utveckla en förebyggande och främjande elevhälsa. Fram för allt betonas teamutveckling och vikten av rektors samordnande roll för att skapa en elevhälsa som genomsyrar hela skolan där lärarna uppfattar sig som en naturlig del av elevhälsan.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:30.

  Ingrid Hylander - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Ingrid Hylander
  Leg. psykolog, fil. dr. i psykologi, docent i pedagogik och knuten till Karolinska Institutet, NVS. Hon har arbetat som psykolog i skola och förskola och undervisat och handlett elevhälsans olika professioner inom grundutbildning och forskarutbildning. Ingrid har forskat och skrivit böcker om elevhälsa och professionssamarbete. Aktuell med rapporten Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete med Pia Skott, på uppdrag av SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 • 10:40 Stress och psykisk ohälsa hos elever med npf

  Barn och unga med autismspektrumtillstånd (AST) stöter på fler hinder i vardagen än andra. Obalans mellan krav och förmåga skapar stress gör dem mer utsatta för psykisk ohälsa. Under coronapandemin har vi också sett att indragna stödåtgärder och distansundervisning inneburit en utmaning; många i målgruppen har upplevt ökad stress och psykiska symtom, men för en del elever med AST har det nya läget tvärtom inneburit en avlastning.

  Vad kan du som arbetar inom elevhälsan göra för att eleven ska få bäst stöd? Varför är unga med AST ofta mer stress- och kravkänsliga? Vilka är de mest vanliga formerna av psykisk ohälsa vid AST? I vilka lägen behövs psykiatrisk behandling? 

  Diana Lorenz - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Diana Lorenz
  Leg. hälso- och sjukvårdskurator verksam inom Tema Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset, utbildad psykolog och handledare. Hon är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatrisk samsjuklighet.
 • 11:30 Lunch

  Paus för lunch. Välkommen åter kl.12:40.

 • 12:40 Hur ska skolan arbeta med särskilt begåvade elever?

  Särskilt begåvade elever, även kallade särbegåvade elever, har en exceptionellt hög inlärningsförmåga men får sällan sina lärandebehov tillgodosedda i skolan. Istället kan de utveckla olika former av skolproblematik och missuppfattas. I en ny regeringsrapport från april 2020 slår Skolverket fast att det behövs kompetensutvecklingsinsatser för både lärare, rektorer och elevhälsa för att kunna möta dessa elever.

  Föreläsning ger en forskningsöverblick och exempel från verkligheten som vill bidra till att du enklare upptäcker särskilt begåvade elever omkring dig och därmed stöttar dem i den utbildning de har rätt till.

  Mona Liljedahl - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Mona Liljedahl
  Leg. gymnasielärare i svenska och engelska, verksam som specialpedagog, föreläsare och författare till boken Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet, Gothia Fortbildning. Hon är medförfattare till Skolverkets stödmaterial Särskilt begåvade elever, i ämnet svenska.
 • 13:30 Pausgympa

  Dags för lite rörelse!

 • 13:40 ALLA ska med! Ett systematiskt arbetssätt för en tillgänglig skola och en inkluderande lärmiljö

  I Västerås arbetar man med modellen ”En funktionskompetent skola”. Grundtanken är att kunna identifiera elevers styrkor och svårigheter utifrån förmågor för att bättre kunna kravanpassa, kompensera och eventuellt träna dessa. ”En funktionskompetent skola” är en systematisk arbetsmodell som bygger på ett flertal riktade tillfällen där personal lär sig mer om hur olika förmågor påverkar situationer och hur en bättre lärmiljö kan hjälpa eleven till att bättre nå sin potential. Modellen riktar sig till samtlig personal på skolan och bildar en länk mellan klassrum och elevhälsa.

  Jenny Karlsson - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Jenny Karlsson
  Anna Morell - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Anna Morell
  Specialpedagoger som arbetar inom den centrala elevhälsan i Västerås. Tillsammans är de aktuella med en kommande bok kring vikten av ett systematiskt arbetssätt för en tillgänglig skola och en inkluderande lärmiljö.
 • 14:30 Kaffepaus

  Paus för fika. Välkommen åter kl.14:50.

 • 14:50 Främja, skydda och stärka den psykiska hälsan

  Om att bygga upp resiliens
  För att elever ska bibehålla sitt välmående och lärande behöver skolan arbeta strategiskt med en genomtänkt arbetsmiljö och lärmiljö – såväl pedagogiskt som psykosocialt. Barn och unga behöver även få chans att utveckla sin förmåga att tänka och resonera kring sig själva, sin planering och få möjlighet att brottas med metakognition – alltså den exekutiva funktion som krävs för att kunna tänka och analysera sig själv och sitt lärande. Det kan skolan bidra med genom enkla verktyg, diskussioner och hjälp med planering och struktur.

  Föreläsningen berättar mer om vilken roll de exekutiva funktionerna spelar för välmående och hur skolans vuxna kan bidra för att utveckla ungas förmågor.

  Kristina Bähr - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Tomas Kihlman
  Kristina Bähr
  Specialist i barn– och ungdomsmedicin som arbetar som skolöverläkare för AcadeMedias gymnasieskolor. Kristina arbetar även som chefscoach- och chefshandledare, driver sedan 2015 Hjärnpodden och har skrivit böckerna Hjärnan i skolan – möt barnen där de är, Exist Publishing, och Psykisk hälsa i skolan – främja, skydda och stärka, Natur&Kultur.
 • 15:40 Konferensens första dag avslutas

  Välkommen åter i morgon!

Fredag 27 november

 • 09:30 FÖRDJUPNINGSSEMINARIUM: En hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa i praktiken

  Det är inte lätt att få till ett långsiktigt förebyggande arbete för att få alla elever att lära sig och må bra i en verksamhet som präglas av så mycket akuta vardagliga händelser som skolan. Samtidigt vet vi att det är nödvändigt. 
  Elevhälsoarbetet präglas starkt av elever som återkommande misslyckas i mötet med vardagens förväntningar. 

  Hur kan vi skapa en kultur som jobbar bredare med skolutveckling för att minska de akuta, ibland också oöverlagda, besluten som kan få en negativ spiral att snurra allt fortare? Det handlar om kunskaper och barn- och elevsyn men även om tydliga rutiner och strukturer. 

  Det här är en förmiddag som ger praktiska verktyg och nya insikter i elevhälsoarbetet.

  Vi fördjupar oss bland annat i dessa frågor: 

  • Elevsyn – förståelse, etik och idén om ansvar
  • Självstyrning, relationer och skolors sociala ingenjörskonst
  • Anpassningar som funkar – inte enbart för eleverna
  • Strategier för att relationer till elever och föräldrar inte ska krascha
  • Så förändrar vi på ett sätt som minskar motstånd och ger energi.
    

  Vi bryter för förmiddagskaffe.

  David Edfeldt - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning
  David Edfelt
  David Edfelt är psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning, bland annat vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. David har en bakgrund i arbetet med barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik inom förskola och skola, barnpsykiatri vid Karolinska universitetssjukhuset. Han har bland andra skrivit böckerna Hjärna i förskolan och Utmaningar i förskolan, Gothia Fortbildning.
 • 12:00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

Talare på konferensen Elevhälsa i utveckling 2020

Anna Sterlinger AhlringKonferensens moderator är grundskollärare och van föreläsare. Driver tillsammans med Philip Hjalmarsson podden Anna och Philips Lärarpodcast som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor. Hon sitter även med i styrelsen för Lärargalan och är en av författarna till boken Att äga klassrummet.

Grundskollärare, föreläsare och poddare Anna Sterlinger Ahlring

Ingrid Hylander - föreläsare på Gothia Fortbildning

Ingrid Hylander är leg. psykolog, fil. dr i psykologi, docent i pedagogik och knuten till Karolinska Institutet, NVS. Hon har arbetat som psykolog i skola och förskola och undervisat och handlett elevhälsans olika professioner inom grundutbildning och forskarutbildning. Ingrid har forskat och skrivit böcker om elevhälsa och professionssamarbete. Aktuell med rapporten Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete med Pia Skott, på uppdrag av SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Leg. psykolog, fil. dr i psykologi och docent i pedagogik Ingrid Hylander

Diana Lorenz - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Diana Lorenzär leg. hälso- och sjukvårdskurator verksam inom Tema Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset, utbildad psykolog och handledare. Hon är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatrisk samsjuklighet.

Leg. hälso- och sjukvårdskurator, utbildad psykolog och handledare Diana Lorenz

Mona Liljedahl - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Mona LiljedahlLeg. gymnasielärare i svenska och engelska, verksam som specialpedagog, föreläsare och författare till boken Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet, Gothia Fortbildning. Hon är medförfattare till Skolverkets stödmaterial Särskilt begåvade elever, i ämnet svenska.

Leg. gymnasielärare i svenska och engelska, författare och föreläsare Mona Liljedahl

Jenny Karlsson - föreläsare på Gothia Fortbildning

Jenny Karlsson Specialpedagog som arbetar inom den centrala elevhälsan i Västerås. Tillsammans med Anna Morell är hon aktuell med en kommande bok kring vikten av ett systematiskt arbetssätt för en tillgänglig skola och en inkluderande lärmiljö. 

Specialpedagog Jenny Karlsson

Anna Morell - föreläsare på Gothia Fortbildning

Anna Morell Specialpedagog som arbetar inom den centrala elevhälsan i Västerås. Tillsammans med Jenny Karlsson är hon aktuell med en kommande bok kring vikten av ett systematiskt arbetssätt för en tillgänglig skola och en inkluderande lärmiljö. 

Specialpedagog Anna Morell

Kristina Bähr - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Tomas Kihlman

Kristina Bähr Specialist i barn– och ungdomsmedicin verksam som skolöverläkare för AcadeMedias gymnasieskolor. Kristina arbetar även som chefscoach- och chefshandledare, driver sedan 2015 Hjärnpodden och har skrivit böckerna Hjärnan i skolan – möt barnen där de är, Exist Publishing, och Psykisk hälsa i skolan – främja, skydda och stärka, Natur&Kultur.

Specialist i barn – och ungdomsmedicin, skolöverläkare Kristina Bähr

David Edfeldt - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

David Edfelt är psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning, bland annat vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. David har en bakgrund i arbetet med barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik inom förskola och skola, barnpsykiatri vid Karolinska universitetssjukhuset. Han har bland andra skrivit böckerna Hjärna i förskolan och Utmaningar i förskolan, Gothia Fortbildning.

Psykolog, författare och föreläsare David Edfelt


Gör din röst hörd!

Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #elevhalsaiutveckling
Gothia Fortbildning Skola på Facebook


Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.